Mắt là răm

Tim hiểu về “Này em, con mắt lá răm”

03/2015 02

Đã từng có một thời văn thơ đã tốn biết bao giấy mực để ca ngợi người con gái có mắt lá răm, và cũng đã từng có một thời mắt lá răm là thước đo về vẻ đẹp của người con gái. Còn nay, trong thời buổi mà